Prawo jazdy Poznań - serwis na temat nauki jazdy w Poznaniu - szkoły, ceny, zasady zdawania

Punkty karne

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów określoną w tabeli, z zastrzeżeniem przepisów § 2 rozporządzenia.

Kod

      Rodzaj czynu

 Liczba punktów

1

2

5

A.

Czyny o charakterze szczególnym

 

01

Popełnienie przestępstwa drogowego

10

02

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

6

03

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

10

04

Nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku

10

05

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego

10

06

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

6

B.

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

01

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

10

02

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

9

03

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

8

04

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

8

05

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

8

06

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

5

C.

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

8

-

Niezastosowanie się do:

-

02

- sygnałów świetlnych

6

03

- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

6

04

- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

6

-

Niestosowanie się do znaków:

-

05

- B-2 "zakaz wjazdu"

5

06

- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"

5

07

- B-21 "zakaz skrętu w lewo" lub B-22 "zakaz skrętu w prawo"

5

08

- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."

5

09

- F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania

5

10

- N-7a do N-7g "strzałka kierunkowa"

5

11

- N-3 "linia podwójna ciągła"

5

12

- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

4

13

- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."

3

14

- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."

2

15

Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

1

D.

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

-

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

-

01

- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

6

02

- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

6

03

- pojazdom szynowym

6

04

- rowerzystom

6

05

- podczas zmiany pasa ruchu

5

06

- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

5

07

- podczas włączania się do ruchu

5

08

- podczas cofania

4

09

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

5

10

Naruszenie zakazu zawracania

5

E.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

-

Przekroczenie prędkości:

-

01

- powyżej 50 km/h

10

02

- od 41 do 50 km/h

8

03

- od 31 do 40 km/h

6

04

- od 21 do 30 km/h

4

05

- od 11 do 20 km/h

2

06

- od 6 do 10 km/h

1

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

2

F.

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

01

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

5

02

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

3

-

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

-

03

- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

8

04

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

5

05

- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

5

06

- na skrzyżowaniach

5

07

- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

5

08

- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

5

09

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"

5

G.

Używanie świateł zewnętrznych

-

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

-

01

- od zmierzchu do świtu

4

02

- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

2

03

- w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego

2

04

- w tunelu

2

05

- przez kierującego motocyklem

2

-

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

-

06

- przednich

2

07

- tylnych

2

08

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

3

H.

Używanie świateł zewnętrznych

-

Naruszenie zakazu cofania:

-

01

- na drodze ekspresowej lub autostradzie

3

02

- w tunelu, na moście lub wiadukcie

2

03

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

2

04

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju

1

05

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

1

06

Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

3

07

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

3

08

Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"

2

09

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

2

10

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

3

11

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami

1

12

Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku,hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym

2

I.

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

-

Kierowanie pojazdem

-

01

- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu

0

02

- nie mając do tego wymaganych uprawnień

0

03

- nie mając przy sobie wymaganych dokumentów

0

04

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

0

05

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

0

06

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

0

07

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

0

08

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

0

09

Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym

0

a)

Naruszenie zakazu:

10

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

0

11

- wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

0

12

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

0

b)

Naruszenie przez kierującego zakazu:

13

- wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

0

14

- rozdzielania kolumn pieszych

0

15

Naruszenie zakazu holowania na autostradzie

0

16

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

0

17

Używanie "szperacza " podczas jazdy

0

18

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

0

19

Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem

 

20

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

0

21

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

0

22

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

 

23

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

0

24

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi

0

25

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

0

26

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej

0

c)

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

27

- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

0

28

- kierującego innym pojazdem

0

d)

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

29

- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

0

30

- kierującego innym pojazdem

0

31

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

0

32

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

0

e)

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

33

- przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów,

0

34

- niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie

0

35

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

0

36

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

0

37

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

0

38

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

0

f)

Przejazd bez zezwolenia:

39

- pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów

0

40

- zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości

0

g)

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

41

- powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu

0

42

- naruszający stateczność pojazdu

0

43

- utrudniający kierowanie pojazdem

0

44

- ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony

0

45

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu

0

46

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia

0

47

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

0

48

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

0

49

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

0

50

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

0

51

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

0

52

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym

0

53

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

0

54

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

0

55

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym

0

J.

Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej

56

Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

-


* * *

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671 i Nr 216, poz. 1825 i 1826) zarządza się, co następuje:§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
3) tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
4) warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
5) jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia;
6) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.
2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio wobec osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.
3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) "staroście" - rozumie się przez to również Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;
3) "pozwoleniu" - rozumie się przez to pozwolenie do kierowania tramwajem.


§ 2. 1. Do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej "ewidencją", wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej "naruszeniem".
2. Wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że dopuścił się naruszenia, za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
3. Do ewidencji wpisuje się naruszenia, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Jeżeli jeden czyn popełniony przez kierowcę narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jeżeli jeden czyn naruszył dwa lub więcej znaków określonych kodem od C05 do C11 wymienionym w załączniku nr 1, w ewidencji wpisuje się to naruszenie, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy.
6. W razie dopuszczenia się przestępstwa drogowego, określonego kodem A01 w załączniku nr 1, naruszeniu, które stanowiło znamię przestępstwa, punktów nie przypisuje się.
7. Punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, określone kodem A07 w załączniku nr 1, przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie nieuwzględnione w tabeli albo gdy przypisana mu liczba punktów jest mniejsza niż 6.
8. Ewidencji, o której mowa w ust. 1, podlega także osoba, która dopuściła się naruszeń ruchu drogowego w okresie obowiązywania wobec niej środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 12 miesięcy.


§ 3. 1. Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych.
2. W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi, niemających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kierowców, o których mowa w § 2 ust. 2, ewidencję prowadzi Komendant Główny Policji.


§ 4. 1. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli naruszenia zostaną stwierdzone prawomocnymi wyrokami sądów, postanowieniami sądu o warunkowym umorzeniu postępowania albo nakazami lub mandatami karnymi.
2. Dopuszcza się dokonanie wpisu tymczasowego do ewidencji przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli po ujawnieniu naruszenia wszczęto postępowanie przygotowawcze lub skierowano wniosek o ukaranie do sądu albo skierowano sprawę do organu właściwego do uchylenia immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego lub prokuratorskiego. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym orzeczeniem.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec osoby podlegającej ewidencji, która w chwili dopuszczenia się naruszenia nie ukończyła 17 lat, po skierowaniu sprawy do postępowania przed sądem rodzinnym.
4. Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia odpowiednim rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1.
5. Organ wydający prawomocne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje informację właściwemu organowi prowadzącemu ewidencję na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Organ upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, przesyła właściwemu organowi prowadzącemu ewidencję informację o nałożeniu mandatu karnego lub wykonaniu tych czynności na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
7. Informacja przekazana na formularzu, o którym mowa w ust. 5 lub 6, może być poprzedzona przekazem za pomocą urządzeń teletransmisji danych.
8. Funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego na osobę podlegającą ewidencji jest obowiązany poinformować ją o fakcie popełnienia czynu podlegającego wpisowi do ewidencji oraz o liczbie punktów, które będą jej przypisane z tego tytułu.


§ 5. 1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis tymczasowy dotyczący naruszeń, jeżeli:
1) w postępowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3, ujawniono okoliczności uzasadniające odmowę wszczęcia albo umorzono postępowanie z powodu:
a) braku znamion przestępstwa lub wykroczenia,
b) przedawnienia orzeczenia,
c) śmierci osoby, której postępowanie dotyczyło;
2) w postępowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3, rozstrzygnięto o uniewinnieniu;
3) od momentu naruszenia minął rok, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które liczba punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24 punkty, a w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy - 20 punktów.
2. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis ostateczny dotyczący naruszeń, jeżeli nastąpiło zatarcie ukarania (skazania).
3. Organ wydający postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania powiadamia o tym fakcie właściwy organ prowadzący ewidencję.


§ 6. 1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przyznane na podstawie wpisu ostatecznego:
1) jeżeli wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z wyjątkiem decyzji, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2) w razie otrzymania informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;
3) jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynął rok, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które liczba punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24 punkty, a w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy - 20 punktów;
4) w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy.
2. Starosta niezwłocznie informuje organ prowadzący ewidencję o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.


§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:
1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;
2) w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający jeden rok;
3) niebędącej obywatelem polskim i nieposiadającej karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) cudzoziemca, który posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia zamieszkania na czas oznaczony lub osiedlenia się, na podstawie karty pobytu.
4. W przypadku kierowców, o których mowa w § 3 ust. 2, wniosek kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów postępowania administracyjnego, na podstawie dokumentów przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.


§ 8. 1. Szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, według programu, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierującego dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.
3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
4. Kierowcy wpisanemu do ewidencji, po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia, organ, o którym mowa w § 3, zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
6. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.


§ 9. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji.


§ 10. 1. Informacji o wpisach w ewidencji udziela się:
1) Policji;
2) sądom;
3) prokuratorom;
4) wojewodom - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora;
5) starostom - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia instruktora nauki jazdy;
6) strażom gminnym (miejskim) - w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem czynności sprawdzających w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym;
7) Żandarmerii Wojskowej;
8) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9) Agencji Wywiadu;
10) Straży Granicznej;
11) Inspekcji Transportu Drogowego;
12) innym instytucjom, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.
3. Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela organ prowadzący ewidencję.

§ 11. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 9, oraz wzór informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.


§ 12. Dotychczas wykorzystywane formularze mogą być używane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r.


§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 52, poz. 329 i Nr 80, poz. 523 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 491).


§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


Polecamy:prawo jazdy


Strona główna
polska wersja serwisu prawa jazdy english version die Deutsche Version
Aktualności:
W marcu wejdą nowe pytania testowe :
Jarosław Weber poinformował, iż po trzech miesiącach od wprowadzenia obowiązku tzw. jazdy na suwak i tworzenia korytarzy życia w bazie pytań egzaminacyjnych dla kandydató     >> więcej

Prawo jazdy - zmiany w przepisach:
W czerwcu wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących prawa jazdy. Największa nowość polega na tym, że tak zwani młodzi kierowcy, czyli ci co mają prawo jazdy mniej niż 2     >> więcej

Polecamy:
LIDER

banner reklamowy portalu prawa jazdy
Partnerzy
statystyka     wszelkie prawa zastrzeżone - Prawo jazdy Poznań